Hie is d’r den! De 61ste prins vanne Jeugdsjansemaekers!

Glenn I

Glenn zal gaon regere mèt ziene spreuk

Op of naeve ’t graas, mèt Glenn de 1ste vol gaas!