Stichting Dorpsraad Roggel.

Agenda vergadering dinsdag 14 februari 2023 om 19.30 uur
bij Ton vanne Bekker en Gemma

Agenda
1.  Opening
2.  Vaststellen notulen vergadering 29 september 2022.
3   Ingekomen stukken/mededelingen.
4   Evaluatie bijeenkomsten: info-avond 21 nov. en duurzaamheidsavond 12 dec.
5   Themabijeenkomsten voor 2023?
6   Communicatie dorpsraad naar inwoners Roggel.
7   Data vergaderingen.
8   Werving nieuwe leden (vast agendapunt)
9   Rondvraag

10 Sluiting

Indien U nog agendapunten wil toevoegen kan dit nog voor aanvang van de vergadering
door een mail te sturen naar info@dorpsraadroggel.nl

Verder hopen wij op jullie aanwezigheid dinsdag 14 februari 2023.

Namens de voorzitter,
Thea van Eijkelenburg-Teeuwen
Telefoon 06-10366862