’t is zoea wied, wae zeen op zeuk naor topleiders väör KVW 2022! Meldj uch aan mèt uch groepje via dit linkje: http://forms.office.com/r/TA59ZmURrM

Lèt op: aanmelde kèn vanaaf 6 mei 0:00 tot en mèt 13 mei.KVW is dit jaor van 22 t/m 26 augustus