In enkele afzonderlijke artikelen wil ondergetekende zijn verbazing met u delen betreffende de procedurele gang van zaken omtrent de voorgenomen verplaatsing van de plaatselijke supermarkt uit het centrum van Roggel.

De verkiezingen van Maart liggen al weer enkele maanden achter ons en de commentaren over de belabberde opkomst zijn al lang verstilt. Hoe komt het toch dat we zo weinig geïnteresseerd zijn in de gemeentelijke politiek? De redenen om niet te gaan stemmen zijn zeer uiteenlopend maar vaak hoor je: ”ze doen toch wat ze willen”, of “het gaat mij toch niet aan”. Velen doen dan ook weinig moeite om de gemeentelijke politiek te volgen. Ondergetekende gaat wel stemmen en volgt de politiek op hoofdlijnen. Onlangs werd ik met een kwestie geconfronteerd die mij er toe aangezet heeft om dit artikel te schrijven. Mede door het feit dat ik na bestudering van de onderliggende stukken van de ene in de andere verbazing viel. Is dit tekenend voor de politiek in Leudal?

Het onderwerp in kwestie betreft de wens van de supermarkt in het dorp om de vestiging te verplaatsen naar een alternatieve locatie.

We hebben allemaal wel eens kunnen ervaren dat het met de verkeerssituatie niet al te goed gesteld is rondom de supermarkt. Maar alles is relatief. In negen van de tien gevallen kun je je auto kwijt voor de supermarkt en die ene keer dat het niet lukt wordt het de Pastoor Schipperstraat. Geeft ook nog een beetje lichaamsbeweging. De supermarkt heeft bij de gemeente kenbaar gemaakt te willen verhuizen naar een andere locatie omdat huidige winkeloppervlakte te krap zou zijn voor een rendabele exploitatie van de supermarkt. Redenen genoeg dus voor de supermarkt om de mogelijkheden voor verplaatsing/uitbreiding te onderzoeken. Maar is onze dorpskern daarmee gebaat?

In het verleden zijn er allerlei beleidsstukken en bestemmingsplannen opgesteld door de gemeente die de leefbaarheid van de kernen van de gemeente Leudal zouden moeten waarborgen. Aan de hand van deze stukken zou de gemeente dus moeten beoordelen hoe met het verzoek van de ondernemer om te gaan. Het baart mij echter grote zorgen dat de gemeente voornemens is om aan een verplaatsing uit het centrum medewerking te gaan verlenen, ook al gaat deze gang van zaken lijnrecht in tegen de beleidspunten zoals die zijn vastgelegd in de diverse beleidsplannen en bestemmingsplannen.

Om dit alles in een artikel samen te vatten is de hoeveelheid informatie die voorhanden ligt te uitgebreid en te complex. Er zullen dan ook enkele artikelen volgen die telkens een apart onderwerp van deze procedure zullen belichten.

Wellicht zult u tot dezelfde conclusie komen als ondergetekende, Jan Linders moet gehandhaafd blijven op de huidige locatie!!

Gerard Bongers