Persbericht i.k.v. begroting vanuit gemeente Leudal
_______________________________________________________________________________
Op 07 november jl. heeft de gemeenteraad van Leudal de begroting 2024 – 2027 vastgesteld. Deze is gestoeld op een gezamenlijk toekomstbeeld voor de gemeente hetgeen het kompas en afwegingskader vormt voor de keuzes van nu én morgen. De thema’s sociale basis, passend wonen en vitaal buitengebied vormen de komende jaren de hoofdlijn voor de doorontwikkeling van Leudal. Zo wordt koersvast samen verder gebouwd aan een ‘Mooi leven in Leudal’ voor inwoners, ondernemers en verenigingen.

Sociale basis

In Leudal moet iedereen kunnen meedoen naar vermogen. Maar sociale basis gaat verder dan zorg. Het is het fundament van de samenleving om te zorgen voor fysieke en mentaal gezondheid. In dit kader wordt de komende jaren aandacht gevestigd op een visie op het MensOntwikkelBedrijf (MOB), de Zorgboulevard, ontmoetingsplekken, een toekomstgericht bibliotheekvoorziening, onderwijshuisvesting en de toekomstige huisvesting van St. Ursula, maar ook een toekomstvisie voor zwembaden.

Vitaal buitengebied

Het buitengebied is de pracht en kracht van Leudal. Tegelijkertijd doen zich daar grote uitdagingen voor die invloed hebben op de toekomst zoals de transitie van de landbouw en de ruimtelijke opgaven op het gebied van energie en klimaatadaptatie. Gestreefd wordt naar een gezond evenwicht tussen natuur, landschap, landbouw, recreatie en toerisme, ruimte om te wonen en leefbaarheid.

Passend wonen

Om onze dorpen nu en in de toekomst leefbaar houden, zijn voldoende en passende woningen nodig. Hierbij staat niet alleen de reguliere woningbouw centraal, maar ook de transformatie

van de bestaande woningen op het gebied van energiezuinigheid, levensloopbestendigheid en hittestress zoals de vergroening van (school)pleinen.

Samen
Het college van B&W gaat samen met de gemeenteraad, maatschappelijke partners en inwoners de komende jaren verder invulling geven aan deze thema’s. Onderwerpen als duurzaamheid, economie, veiligheid en mobiliteit lopen daar als rode draad doorheen. Wethouder Huub van Helden (Financien): ‘Besturen doen we samen. Daarom is deze begroting op interactieve wijze met de gemeenteraad tot stand gekomen. Zo geven we invulling aan bestuurlijke vernieuwing en blijven we aansluiten we op de huidige én toekomstige behoeften van onze samenleving. Een opgave waar we vol trots en vertrouwen aan werken.’