Tijdens de jaarvergadering van de Seniorenvereniging Roggel is op 14 september Tjeu van de Laar benoemd tot voorzitter. Hij is opvolger van de heer Hensels die deze taak, gedurende vele jaren, kundig en met bevlogenheid heeft vervuld. De heer Van de Laar is 67 jaar en al geruime tijd woonachtig in Roggel. Tot aan zijn pensioen was hij directeur bij Gilde Opleidingen en verantwoordelijk voor de technische en logistieke beroepsopleidingen in Noord- en Midden-Limburg. Op regionaal en (inter)nationaal niveau was hij initiator van diverse maatschappelijke onderwijsprojecten, waarvoor hij benoemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Van de Laar is blij verrast over het vele goede werk van de 44 vrijwilligers en het bestuur, dat sinds jaar en dag klaarstaat om de 60+’ers in Roggel, waarvan er 295 lid zijn van de Seniorenvereniging, met raad en daad bij te staan en te begeleiden bij een diversiteit aan activiteiten.

Hij sprak tijdens zijn aantreden over het maatschappelijk belang van de Seniorenvereniging, waaronder het bevorderen van het algemeen welzijn, zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van senioren en het streven naar gelijkwaardigheid van senioren met de overige leden van de samenleving.

Gezien de gestage toename van het aantal 60+’ers in Leudal, waartoe zich inmiddels 11.808 inwoners (33%) mogen rekenen, waarvan 1255 (30%) van Roggel, is het evident dat de senior de volle aandacht verdient op sociaal-maatschappelijk, economisch, politiek en technologisch gebied.* Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en dat is voor veel burgers vaak moeilijk te behappen. Omzien naar elkaar en zorg voor elkaar is daarom essentieel. Elkaar de hand reiken maakt een gemeenschap immers sterk.

Binnen onze gemeenschap vervult de senior, steeds meer, een belangrijke rol op het gebied van vrijwilligerswerk, mantelzorg, ziekenbezoek, vervoer, opvang van (schoolgaande) kinderen, educatie, klussen en parttime werk. Denk de senior even weg en veel zal vastlopen in de dagelijkse gang van zaken.

Veel 60+’ ers willen, vanwege vertrouwdheid, graag blijven wonen in hun eigen omgeving. Gezien hun maatschappelijke bijdrage is dat zeker in het belang van de gemeenschap. Dit heeft wel betekenis voor het sociaal netwerk, levensloopbestendig wonen, een goede woon- en infrastructuur, (extramurale) zorg en vormen voor een leven lang ontwikkelen.

De Seniorenvereniging Roggel levert hieraan een belangrijk bijdrage door activiteiten te (blijven) ontplooien op het gebied van:

  • Sport en Spel;
  • Hobby en Ontspanning;
  • Educatie en Cultuur;
  • Hulp en Ondersteuning;
  • Advies en Belangenbehartiging;
  • Veiligheid en Sociaal netwerk;
  • Levensloopbestendig wonen;
  • Welzijn en (extramurale) Zorg;
  • Leefomgeving en Infrastructuur.

Waar nodig en mogelijk bevordert de Seniorenvereniging Roggel de interactie en integratie met verenigingen, stichtingen, instellingen, bedrijven en (gemeentelijke) overheid. Daarmee wil de Seniorenvereniging synergie, transparantie en toegankelijkheid bewerkstelligen voor alle burgers in de gemeenschap Roggel.

De komende tijd gaat het bestuur zich inhoudelijk (her)bezinnen op de thema’s die, u en in de nabije toekomst, van belang zijn voor de senioren van Roggel. Ondertussen blijven de vrijwilligers en het bestuur zich met passie inzetten voor de uitvoering van de diverse activiteiten. Wij houden u graag op de hoogte.

De Seniorenvereniging Roggel wordt mede ondersteund door KBO en de gemeente Leudal.

Mocht u lid willen worden van de seniorenvereniging Roggel, dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij:

Mevrouw Judith Peters-Geelen, secretaris Seniorenvereniging Roggel (jpetersgeelen@home.nl/0475-493438)

*bron: Leudal in Cijfers; 2021