De presentator. Dao is mer eine dae de Sjlumste Sjansemaeker zooj en zelfs motte kènne presentere en det is natuurlik Philip Freriks. Mer, helaas dörftj hae vanwaege de corona-situatsie in Limburg neet deze kant op te kome. Mer wae dinke ‘nne gooije vervanger hie väör gevonje te höbbe, namelik John Vossen. John zootj gae motte kènne as deilnemer aan de Bontje Aovendje en in 1995 is hae prins gewaesj. Boete de vastelaovendj löptj d’r zunjigs op de voetbalveldje rondj mèt ‘n fluitje in de henj. Dus John mot ’t spelke good kènne leije en dao, woea de kandidate ’t antwoordj neet kènne, zooj John ’t mekkelik motte kènne invulle…. Ozze presentator John Vossen