Zaterdag 22 januari werd, ten overstaan van een aantal aanwezigen, een presentatie gegeven over de toekomst van La Rochelle. Na de opening door Henny van den Beuken, voorzitter van Open Club Roggel, sprak Piet ten Haaf van de Vereniging van Kleine Kernen Limburg over de opdracht en beoogd resultaat met betrekking tot het vernieuwingsproces, dat door de gemeente Leudal wordt gefaciliteerd. Daarbij wordt ook gebruikt gemaakt van de expertise van het Overleg Orgaan Gemeenschapsvoorzieningen Leudal.

Een belangrijke stap omdat daarmee ook is geborgd dat La Rochelle openblijft en de geplande activiteiten, behoudens coronamaatregelen, doorgang kunnen vinden.

Vervolgens presenteerde Tjeu Van de Laar een voorstel met betrekking tot toekomstvisie en een kader dat aansluit bij behoeften van en voorzieningenpatroon voor de inwoners van Roggel. Een huis van de gemeenschap met een multifunctioneel karakter dat dienstdoet als toegankelijke ontmoetingsplaats, voor een diversiteit aan activiteiten, voor jong en oud. Een gemeenschapshuis met een open karakter en verbinding met de overige voorzieningen in het dorp. Er is afgesproken dat diverse werkgroepen de komende tijd hiermee aan de slag gaan. Tevens gaat een stuurgroep aan de slag met de invulling van een nieuw daadkrachtig bestuur.

Met deze ontwikkeling worden twee jaar na dato, door actief ingrijpen van burgers, de eerste stappen gezet in de Ontwikkelopgave van La Rochelle met betrekking tot het accommodatiebeleid van de gemeente Leudal van december 2019. In dit accommodatiebeleid staat vermeld dat in 2020 gestart wordt met visieontwikkeling, nieuwe activiteiten organiseren, benutten van subsidies en besturen en beheerders ondersteunen bij het optimaliseren van het gebruik van het gemeenschapshuis.Waarbij de gemeente Leudal faciliteert en de exploitant mede-initiatiefnemer is.

Dit is mede van belang omdat het gemeenschapshuis een (ontmoetings-)functie vervult in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het ontstane probleem van La Rochelle maakt duidelijk dat een gemeenteraad alerter moet zijn, meer toe moet zien op de uitvoering van vastgesteld beleid en actie onderneemt binnen haar verantwoordelijke taak als volksvertegenwoordiging. Ongetwijfeld een belangrijk aandachtspunt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Deze situatie is tevens een wake-up call voor de inwoners van Roggel om zich meer en meer bewust te zijn van betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid voor goede voorzieningen voor nu en de toekomst in ons dorp.

Het aanwezige gezelschap luisterde aandachtig en stelde de nodige kritische vragen. Een goed moment om te winnen aan draagvlak en om samen de schouders er onder te zetten. Hier ligt een prima kans om als burgers de regie te voeren over het gewenste en toekomstbestendige Huis van de Gemeenschap Roggel. Afgaande op het rijke verenigingsleven gaat de Roggelnaren dit vast en zeker lukken.

Voor meer informatie of het leveren van een bijdrage:

Open Club Roggel,

E-mail:   info@ocroggel.nl