Woensdagavond, 9 februari, geeft een grote groep mensen gehoor aan de oproep om mee te denken over de toekomst van La Rochelle, ons huis van de gemeenschap.

Om 19.30 uur ontstaat een gezellige drukte van eenheid en eensgezindheid. Een grote groep betrokken mensen, jong en oud, die actief bijdragen aan de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen van Roggel. Samen de schouders eronder voor behoud van een leefbare kern en zich zeer bewust dat voorzieningen voor het dorp behouden moeten blijven, mede vanwege demografische ontwikkelingen.

Henny van den Beuken, voorzitter van Open Club Roggel (OCR), heet iedereen welkom en draagt het stokje vervolgens over aan Piet ten Haaf en Ralph Tangelder van de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL). VKKL gaat het ontwikkelingsproces verder ter hand nemen, met die restrictie dat OCR de vinger aan de pols houdt en toeziet dat het proces niet stagneert. Na een inleiding, door Tjeu van de Laar, over het toekomstbestendig La Rochelle, aandachtspunten en mogelijke onderwerpen, gaan diverse groepen aan de slag om te praten over activiteiten, beheer, financiën en communicatie. Er wordt gedacht in mogelijkheden en kansen. Onderwijl wordt in de stuurgroep druk gediscussieerd over een nieuw te vormen bestuur. Tijdens de plenaire bijeenkomst meldt elke werkgroep met veel enthousiasme aan welke plannen de komende tijd invulling wordt gegeven. Een viertal personen geven, onder voorbehoud, te kennen in te zijn voor een positie in het nieuwe bestuur.

Deze avond maakt opnieuw duidelijk dat La Rochelle openblijft en toekomst heeft dankzij al die mensen die, de laatste maanden, voor en achter de schermen veel werk hebben verzet om La Rochelle weer op de kaart te zetten. OCR heeft tevens bewezen een krachtig middel te zijn, als aanjager en verbinder, om dergelijke vraagstukken met elan en snelheid aan te pakken. Met deze manier van acteren houden de Roggelnaren de gemeente Leudal en volksvertegenwoordigers tevens een spiegel voor om beloften waar te maken en toe te zien op uitvoering van vastgesteld beleid, zoals het Accommodatiebeleid en het Regionaal beleidsplan sociaal domein.

Mocht je interesse hebben om een bijdrage, hoe beperkt dan ook, te willen leveren aan jouw huis van onze gemeenschap, dan ben je van harte welkom! Stuur een e-mail naar info@ocroggel.nl.

Wij houden u, onder andere via Roggels Keteerke, op de hoogte van de ontwikkelingen. Sjoeane Vastelaovendj, met hopelijk activiteiten in La Rochelle: ons huis van de gemeenschap!