Zoals in de eerdere ingezonden stukken al beschreven dreigt de supermarkt uit het centrum verplaatst te worden naar een plek buiten het centrum. Dit geheel in tegenspraak met de beleidsstukken waaraan een dergelijk verzoek getoetst zou moeten worden. Het is dan ook ronduit verbijsterend om in een antwoord van de gemeente aan Jan Linders, op een verzoek om verplaatsing naar de locatie Boerenbond, te lezen dat de gemeente het slagen van een dergelijk verzoek “kansrijk” noemt. Met andere woorden, bereid de zaak maar voor dan komen we er zeker uit. Geen woord wordt er gerept in het antwoord naar Jan Linders over de toetsing aan het huidige bestemmingsplan of het Regionaal beleidsplan werklocaties van de midden-limburgse gemeentes,  het handelsperspectief infrastructuur supermarkten, laat staan de leefbaarheid van het dorp. Dan vraag je je toch af, voor wie is de gemeente er eigenlijk?

Jan Linders claimt dat er op de huidige locatie te weinig ruimte is om de benodigde om voldoende winkeloppervlak te realiseren. Dit is zeer bevreemdend omdat er in 2014 een plan lag om dit op de huidige locatie wél te realiseren. Dit plan sneuvelde destijds ten tijde van de “broodoorlog” Linders/Heerschap, maar die situatie is inmiddels verandert.  Inmiddels is de ruimte van boekhandel Thea ook nog beschikbaar geworden dus wat de benodigde m2 betreft zou dit geen problemen op moeten leveren.

Ik hoor u al denken  ”ja maar de parkeerplaatsen dan?”. In het plan van 2014 was ook opgenomen om  voor totaal 80 parkeerplaatsen waarvan een deel gerealiseerd zou worden op het perceel achter bloemenhandel Margriet. Een optie die ook nu zeker het onderzoeken waard is. Overigens, hoe mooi zou het zijn om via een aantrekkelijke korte wandelroute het terrein van de oude bibliotheek en gymzaal erbij te betrekken?

Bovenstaande argumenten geven mijns inziens, een gemeente genoeg handvatten om zich te houden aan de gemaakte beleidsplannen en dus had het antwoord aan Jan Linders moeten zijn: “kansloos” i.p.v. “kansrijk”.

Maar er spelen nog meer argumenten om de supermarkt niet naar de locatie Kerkveldweg te verhuizen.

Allereerst de hoofdredenen van mijn betoog. Jan Linders weghalen uit het centrum zal de doodsteek betekenen voor de overige winkels in het centrum, omdat een belangrijke publiekstrekker uit het centrum verdwijnt. Er zullen wel appartementen in de leegkomende panden gerealiseerd worden maar of dat een leefbare kern ten goede komt? De onderzoeksrapporten geven het tegengestelde aan en waarschuwen dan ook voor het ontstaan van dergelijke situaties.

Het vestigen van de supermarkt op de locatie van de boerenbond is in strijd met het huidige bestemmingsplan. Volgens het bestemmingsplan zou er wel een winkel gevestigd mogen zijn maar alleen in agrarische producten en dierbenodigdheden.

Het vestigen van een supermarkt op de locatie Kerkveldweg heeft als gevolg dat het centrum nog verder opgerekt wordt, iets wat lijnrecht ingaat in de afspraken die de gemeentes gemaakt hebben in het gezamenlijk opgestelde Regionaal beleidskader.

Mocht de locatie Kerkveldweg niet door kunnen gaan, wordt er nu al gepraat over een alternatief: Het pand van garage Salimans. Dit zou een kleine verplaatsing inhouden richting het bestaand centrum maar alsnog toch een ruime oprekking van het huidige centrum bewerkstelligen.

Dan speelt er nog een heel ander argument om geen medewerking te verlenen aan een eventuele verplaatsing. Het pand van modecentrum Theelen staat leeg, het perceel van de voormalige gymzaal/bibliotheek zal herontwikkeld worden en de woningen aan de Beeklaan worden vernieuwd. Hotel restaurant de Beukelaer wil de huidige zaal slopen en op die plek vakantieappartementen realiseren. Ligt het niet voor de hand om al deze activiteiten op te nemen in een groot centrumplan? Wellicht kan Jan Linders dan ingepast worden in dit plan, hoewel handhaving op de huidige plek eigenlijk het uitgangspunt moet blijven.

Het is uitermate zorgelijk te moeten constateren dat de gemeente de leefbaarheid van de kern Roggel zo te grabbel gooit ten faveure van slechts één ondernemer. Bestemmingsplannen negerend, beleidsafspraken negerend en adviezen van Stichting Lokaal Retail belang naast zich neerleggend gaat het college van B&W onverdroten verder met het verkwanselen van ons centrum. Wanneer horen we de gemeenteraad? Het is toch de functie van de gemeenteraad om het college te controleren en ter verantwoording te roepen? Helaas blijft het uit die hoek angstwekkend stil, maar daarover een volgende keer meer.