EEN SUPERMARKT HOORT IN DE KERN VAN ROGGEL
Jan Linders Supermarkten BV heeft het voornemen tot verplaatsing van haar supermarkt aan de Dorpstraat in Roggel naar een andere locatie. Eerder koos Jan Linders voor het perceel Kerkveldweg 2 in Roggel.
De grootte van dit perceel in combinatie met de ligging aan de doorgaande provinciale weg N279 had de voorkeur vanwege de aantrekkingskracht die deze locatie heeft op klandizie van buiten Roggel, inclusief de exploitatie van een grotere supermarkt. Deze keuze, buiten de kern van Roggel, kon om motiverende redenen niet rekenen op steun vanuit de directe omgeving en overige dorpsbewoners.


Inmiddels heeft Jan Linders interesse in locatie hoek Kerkstraat/Tramstraat en provinciale weg N279. Dit initiatief behelst de herontwikkeling van deze locatie, zijnde sloop van bestaande opstallen en nieuwbouw van een bedrijfspand voor Jan Linders met daarboven een dubbele woonlaag.
Bij navraag bij het omgevingsloket van de gemeente Leudal is bevestigd dat hiertoe een initiatief plan is aangeboden.


Deze (optionele) voorgenomen vestiging van een Jan Linders supermarkt op de locatie Kerkstraat/Tramstraat in Roggel, direct grenzend aan de provinciale weg N279, verontrust in hoge mate.

  1. De locatie, Kerkstraat/Tramstraat, heeft weliswaar de bestemming ‘Centrum’, maar het huidige bestemmingsplan ‘Woonkernen Leudal 2017’ staat op deze huidige locatie geen supermarkt en (nieuwe) woningen/appartementen toe.
  2. Een supermarkt op deze locatie Kerkstraat/Tramstraat leidt tot een onverantwoorde verkeersdrukte, (gevaarlijke) onoverzichtelijkheid en het veroorzaken van logistieke knelpunten m.b.t. laden en lossen. Temeer omdat op dit kruispunt, naast de Provinciale weg, sprake is van twee smalle paralelwegen. Tevens is op deze plek sprake van twee belangrijke oversteekplaatsen voor schoolgaande jeugd en overige verkeersdeelnemers
  3. Aan de huidige parkeerplaats, gelegen aan de achterzijde van het gezondheidscentrum met de daarboven gelegen appartementen aan de Kerkstraat, bevindt zich tevens de ingang van de kleuterschool. Dagelijks wordt deze parkeerplaats gebruikt voor het halen en brengen van
    de kleuters en daarnaast voor het parkeren van auto’s van aanwonenden, bezoekers van het gezondheidscentrum, de sporthal en het gemeenschapshuis. Deze openbare parkeerplaats voorziet niet in parkeerplaatsen voor een supermarkt.
  4. De overlast voor de naastliggende basisschool en directe buurtbewoners wordt onevenredig groot vanwege laden en lossen, winkelend publiek en winkelwagentjes.
  5. De kern van het dorp is onderhevig aan leegloop, hetgeen strijdig is met behoud van een leefbare kern met voldoende basisvoorzieningen. Het is onbegrijpelijk dat sprake is/kan zijn van (het veroorzaken van) leegstand van grote panden in de kern van het dorp en dat, vanwege het belang van een supermarkt ondernemer, een “dode kern” ontstaat. Temeer omdat demografische ontwikkelingen in Roggel noodzakelijk maakt dat laagdrempelig en toegankelijke voorzieningen in de kern aanwezig zijn, conform het (sociaal) beleid van de
    gemeente Leudal.

Uit telefonisch contact met de gemeente blijkt dat er in oktober een overleg plaatsvindt tussen de
initiatiefnemer(s) van dit plan en de gemeente. Op voorhand hebben een aantal verontruste
omwonenden de bezwaren tegen deze mogelijke herontwikkeling op deze locatie kenbaar gemaakt
bij de verantwoordelijk wethouder.

Mede, namens de verontruste omwonenden,
B.C. Eerhart, M.J.J.L. van de Laar, L.H.J. Coolen