Op 21 november heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van de Dorpsraad en belangstellenden. Hieronder vindt u een verslag van deze bijeenkomst en de presentatie die door de gemeente Leudal werd gegeven.

Verslag bijeenkomst Dorpsraad 21 november 2022 Kloasterhof Roggel

De thema’s van deze avond waren: 

  • Wonen (bouwen voor alle leeftijden)
  • Leefbaarheid (voorzieningen)
  • Ambulancepost/ brandweerkazerne

Vanuit de gemeente Leudal waren wethouder Robert Martens, Nicole Gerards en Feline Molenaar aanwezig.

Vanuit de Leistert was Angelique Joosten, directeur van de Leistert aanwezig.

Ambulancepost

Het derde onderwerp kwam als eerste aan bod. Op termijn wordt de Brandweerpost verplaatst naar de Noorderbaan, de plannen en acties hiervoor zijn in volle gang. Angelique meldt dat de komende week verkennende gespreken met de AZLN (Ambulancedienst) verkennende gesprekken worden gevoerd over een locatie bij de Leistert voor de Ambulancepost. Meer is daar nu niet over te melden.

Wonen 

Nicole Gerards, Strateeg Ruimte, bij de gemeente Leudal geeft een presentatie over de plannen en het beleid van de overheid en hoe dit zich vertaalt naar plannen en lokaal woonbeleid binnen de gemeente Leudal. Zie presentatie die als bijlage is meegezonden. In Midden-Limburg is er een Structuurvisie Wonen. In 2018 is een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd in de gemeente Leudal, dit onderzoek wordt in 2023 herhaald op basis waarvan mogelijk aanpassing in beleid nodig is. Er is een tekort aan grondgeboden seniorenwoningen. Leudal heeft de ambitie de komende jaren 750 woningen te laten bouwen, verdeelt over de 16 kernen. Alle woningen die tegenwoordig worden gebouwd dienen levensloopbestendig te zijn.

Uit onderzoek blijkt dat er voldoende vrijstaande en 2-onder-1-kap woningen zijn in Roggel, die behoefte wordt steeds kleiner. Er is nog geen nieuw plan en beleid om een volgende ‘Reppelveld 2.0’ of ‘Pasveld 2.0’, te gaan ontwikkelen. Grootschalige nieuwbouw gaat dus voorlopig niet plaatsvinden anders dan kleinere woningen/appartementen in de kern. Alles kleinschalig dus.

De wethouder stelt ‘In de kern kunnen we alle kanten op. Bestemming kan gewijzigd worden, de gemeente denkt graag mee en stimuleert om zoveel mogelijk plannen binnen, die passen binnen het beleid, te krijgen’.

In het buitengebied wordt wonen ook beperkt. ‘Het buitengebied is niet om te wonen’ was een opmerking van wethouder Martens.

Er komt in 2023 een nieuwe Versnellingsagenda Wonen, die in tegenstelling tot de huidige geen indieningstermijn gaat krijgen. Plannen kunnen dus jaarrond worden ingediend.  

De vraag werd gesteld ‘Waar wordt er op dit moment gebouwd voor senioren?’ Het antwoord is dat in Roggel geen initiatief in aanbouw is.

Er zijn ook in Roggel diverse plannen ingediend op basis van de Versnellingsagenda Wonen. Op een aantal plekken is op grond daarvan woningbouw mogelijk en is dit ook met de initiatiefnemers gecommuniceerd. Vervolgens is het aan de projectontwikkelaar/eigenaar om die verder concreet en financieel haalbaar te maken. Op dit moment zijn dat Salimans, Theelen, Heufke  en BCL.

Er wordt ook gevraagd vanuit het publiek wat er voor de jongeren wordt gedaan. Daar zijn geen specifieke projecten of acties voor in gang gezet. Voor starters is er de Starterslening  als steun in de rug waarvan regelmatig gebruik is/wordt gemaakt. Gemeld wordt dat huidige koop/huurprijzen voor de jeugd niet betaalbaar zijn.

Er zijn diverse projecten en mogelijkheden vanuit de gemeente en overheid voor de verduurzaming van woningen. Denk aan Klusbus (ism Mens-ontwikkelbedrijf), E-vouchers, Duurzaamheidsloket etc waarvan gebruik gemaakt kan worden. 

Er wordt een vraag gesteld of het gerucht correct is dat Zorghuis St Elizabeth gaat sluiten. Daarvan is de wethouder niet op de hoogte. Wel is bekend dat er grootschalig onderhoud noodzakelijk is en het beleid van zorginstellingen is verder te decentraliseren naar zogenaamde ‘kleine zorg’.

Er wordt ook een vraag gesteld over de jeugdzorg die in Leudal relatief sterk (decentraal) vertegenwoordigd is, zowel in de kern als in het buitengebied. De wethouder geeft aan dat er uitsluitend op locaties waar dat is toegestaan locaties voor jeugdzorg beschikbaar mogen komen. Daar wordt het beleid nagestreefd. Ook hier wordt kleinschaligheid nagestreefd.

Er wordt ook een vraag gesteld over de plannen met de oude bieb/gymzaal achter pand Theelen. Er vindt een verkenning plaats naar de mogelijkheden voor woningbouw.

Leefbaarheid

Het leefbaar houden van de kern Roggel is een verantwoordelijkheid van de bewoners, de horeca en ondernemers. De gemeente is daar geen ‘trekker’ maar faciliteert waar nodig. Heythuysen wordt gezien als ‘de kern’ van de gemeente Leudal. In omringende kernen kunnen lokale ondernemers zorgen voor voldoende ondernemerschap met bijvoorbeeld streek- en plaatsgebonden producten en winkels.

De gemeenschapshuizen zijn een probleem voor de gemeente en staan sterk onder druk. De exploitatiekosten stijgen enorm en op enkele locaties zijn al geen beheerders meer aanwezig. Daar wordt in gezamenlijkheid met buurthuizen over gesproken. De wethouder pleit ervoor dat alle burgers hieraan een ‘actieve’ bijdrage gaan leveren. Leefbaarheid is ieders verantwoordelijkheid. Er wordt ook bij diverse verenigingen een (sterke) terugloop kwa leden geconstateerd.

Jan Linders

Toch aan het eind nog even over Jan Linders gesproken met de plannen op de Kerkveldweg. Enkele weken geleden heeft een omgevingsdialoog plaatsgevonden voor de omwonenden. Die was nogal rumoerig. Hier heeft Jan Linders de plannen gepresenteerd.

Thea meldt dat ze de moeilijke beslissing heeft moeten nemen om haar winkel te sluiten terwijl een opvolger die een DA franchise wilde beginnen stond te popelen de zaak over te nemen. DA wil de franchise niet aan vanwege het mogelijke vertrek van de supermarkt in het centrum van Roggel. De verwachting is dat de klandizie dan sterk afneemt en er een schadeclaim gaat volgen.

Wethouder Martens geeft aan dat er 2x met Jan Linders is gesproken. De raad, die uiteindelijk beslist, heeft het begrip kansrijk inderdaad genoemd. Dat zeg niets, de raad beslist uiteindelijk, niet de wethouder, op basis van de aangeleverde informatie van Jan Linders. Hiervoor moet Jan Linders plannen en adviezen aanleveren die door de gemeente worden beoordeeld door onder meer de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Twee belangrijk punten bij de uiteindelijke afweging zijn 1. Verkeersveiligheid en 2. Omgevingsdialoog. Als alle plannen zijn ingeleverd gaat de gemeente die bestuderen. Op dit moment is dus Jan Linders ‘huiswerk’ aan het maken en wacht de gemeente op de noodzakelijke stukken om een beslissing door de raad te kunnen laten nemen.

De wethouder maakt zich ook ‘zorgen’ over de verkeerssituatie zowel in de huidige als mogelijk toekomstige locatie van Jan Linders.

Er wordt nogmaals benadrukt dat de supermarkt de kern van Roggel vormt en het verdwijnen een grote impact gaat hebben op de lokale ondernemers en in feite de hele gemeenschap. In toenemende mate vormen de supermarkten voor bewoners een centrale ontmoetingsruimte en heeft dus ook sociale functie.

Er wordt nog gevraagd of er een ruimte is voor een tweede supermarkt in Roggel. Dat kan niet zonder meer. Op regionaal gebied zijn er afspraken en wordt hierover gesproken. Thea van Eijkelenburg dankt de wethouder en medewerkers van de gemeente Leudal voor hun