Roggel, 29 januari 2023

OP 21 juli 2021 hebben Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal het standpunt ingenomen dat verplaatsing van supermarkt Jan Linders uit het centrum van Roggel naar de Kerkveldweg in principe kansrijk is.

Dit heeft ertoe geleid dat een Belangenvertegenwoordiging, bestaande uit de voorzitters van de Dorpsraad, Open Club Roggel, de Ondernemersvereniging en een afvaardiging van de Kloosterstraat (namens 70 omwonenden) en een afvaardiging van de Tramstraat/Kerkveldweg (namens 61 omwonenden) op voorhand, op 25 november 2022, bezwaar heeft aangetekend tegen dit voornemen bij de gemeente Leudal.

Wij kunnen niet allerlei planologische vergezichten bekijken van een enkele ondernemer en de ogen sluiten voor het ontmantelen van een gezond en levendig toekomstbestendig centrum van Roggel.

Ons centrum heeft te maken met vergaande leegstand van winkelpanden. De voormalige Vivo op de Kloosterstraat, de boekhandel, het modecentrum en de mogelijkheid tot verplaatsing van de supermarkt uit het centrum, is een trieste bedoening. Voor de achterblijvende middenstand geen mooi vooruitzicht op bestaansrecht. Het is geen prettig toekomstbeeld wanneer de middenstand verdwijnt en huisvesting als enige optie overblijft. Terwijl ons centrum dient te voldoen aan voorzieningen, gericht op het kunnen doen van de dagelijkse boodschappen en open aantrekkelijke ontmoetingsplek om te vertoeven. Een centrum waar veel van onze inwoners op aangewezen zijn omdat zij hier, vanwege ouderdom, vereenzaming of anderszins, afhankelijk van zijn of worden.

Waarom geen integrale visie op de herinrichting van een toekomstbestendig centrum van Roggel? De huidige leegstand biedt namelijk ook mogelijkheden tot een toekomstvisie gericht op noodzakelijke basisvoorzieningen, een gevarieerde middenstand, horeca en supermarkt met voldoende parkeerplaatsen, die ook gebruikt kan worden voor onze dorpsfeesten en wekelijkse markt. Een toegankelijke veilige infrastructuur met een aantrekkelijke groenvoorziening en zitplaatsen. Een dergelijke omgeving draagt immers ook bij aan de bevordering van gemeenschapszin, sociale kontakten, je gezien en gehoord voelen.

De inhoud van het bezwaarschrift van de Belangenvertegenwoordiging staat sinds 4 december gepubliceerd op het Roggels Keteerke. De verplaatsing van een supermarkt buiten het centrum van Roggel raakt namelijk elke inwoner.

Op 24 januari 2023 ontving de Belangenvertegenwoordiging een reactie op het bezwaarschrift van de burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal. B&W geeft in deze reactie aan dat de verplaatsing naar de Kerkveldweg in principe kansrijk is, mits een aantal zaken nader worden onderbouwd en de plannen voor herontwikkeling nader worden uitgewerkt, zowel voor de bestaande locatie als voor de nieuw beoogde locatie. Wat betreft de verkeersveiligheid wordt gesteld dat B&W geen medewerking verlenen aan plannen die uit oogpunt van verkeersveiligheid niet verantwoord zijn.

Er is nog geen standpunt ingenomen over de ingediende en/of in voorbereiding zijnde planuitwerkingen. Er wordt een integraal besluit genomen op basis van een afweging van alle in het geding zijnde belangen.

B&W wijst de Belangenvertegenwoordiging erop dat er, in dit stadium, nog geen mogelijkheid is om zienswijzen kenbaar te maken en of een bezwaarschrift in te dienen.

De Belangenvertegenwoordiging, anticiperend op mogelijk beleid en/of besluitvorming, heeft op 27 januari 2023 de gemeente Leudal nogmaals schriftelijk geattendeerd op de onwenselijke situatie om een supermarkt uit het centrum te verplaatsen naar een solitaire locatie, waarbij een onoverzichtelijk kruispunt Kerkveldweg, Kerkstraat, provinciale weg en twee paralelwegen onverantwoord veel onveilige kruislingse verkeersbewegingen krijgt te verwerken. Ook zal de uitstoot van gevaarlijke stoffen door afremmen en optrekken van gemotoriseerd verkeer toenemen.

Inmiddels zijn ook alle raadsleden en de commissie Fysiek van de gemeente Leudal in kennis gesteld van de zienswijze van de Belangenvertegenwoordiging.

Jij en ik kunnen ervoor zorgen dat ons hart van Roggel blijft kloppen.

Tjeu Van de Laar,

Correspondentieadres Belangenvertegenwoordiging Dorpsraad, Open Club Roggel, Ondernemersvereniging en afvaardiging Kloosterstraat en Tramstraat/Kerkveldweg.