Op dinsdag 20 februari jongstleden werd de jaarvergadering van de Seniorenvereniging Roggel gehouden in La Rochelle. Na een welkomstwoord door de voorzitter werd ingegaan op de diverse ontwikkelingen in Roggel, waaronder de projecten “Goed voor Elkaar”en “Samen voor elkaar”. Met het binnenhalen van een subsiside van de gemeente Leudal en de nodige inspanningen van bestuurslid dhr. P.Schreurs, kan binnenkort gestart worden met een nieuwe activiteit “No jump volleybal”.
Ook de (toekomstige) kwaliteit van de leefomgeving in Roggel werd aan de orde gesteld. Voor al onze inwoners mag Roggel een veilige en prettige woonomgeving zijn met goede basisvoorzieningen.
Tenslotte werd een beroep gedaan op de nieuwe aanwas van bestuurders en vrijwilligers, noodzakelijk voor het voortbestaan van de Seniorenvereniging Roggel.
De secretaris, mevr. J.Peters-Geelen, liet alle activiteiten en bijzonderheden van het afgelopen jaar de revu passeren.
De penningmeester, dhr. F.Relouw, wist de leden te vertellen dat sprake is van een gezonde financiële balans, hetgeen door de kascontrole werd bevestigd.

Tijdens de vergadering werd mevrouw J.Peters-Geelen, onder luid applaus, herbenoemd als bestuurslid. Afscheid werd genomen van dhr. H.Snijders, onze bescheiden (bestuurs)kracht die veel hand en spandiensten heeft verricht, inclusief de verantwoordelijkheid voor de EHBO tijdens de ledenbijeenkomsten.
Ook mevr. M.Claessen-Geelen, werd in het zonnetje gezet. Afgelopen januari heeft zij afscheid genomen van haar taak als ouderenadviseur. Beide personen hebben een waardevolle bijdrage geleverd, voor met name de ouderen, in de gemeenschap Roggel, waarvoor dank dat beklonken werd met bloemen, een cadeaubon en een luid en hartelijk applaus van de aanwezigen.
Na het serieuze werk vond een optreden plaats van het Senioren Orkest Leudal. Een prima muziekuitvoering die met veel enthousiasme werd ontvangen.
Met dank aan de orkestleden, de vrijwilligers en de gezelligheid van de aanwezigen werd eenieder een behouden thuiskomst gewenst.

Tjeu Van de Laar,
Voorzitter Seniorenvereniging Roggel